2009-02-08

Pranciškonai

Pranciškonai tretininkai (nuoroda į Wiki enciklopediją)

Lietuvos Pranciškoniškasis jaunimas (oficialios svetainės adresas)

Lietuvos Pranciškonų pasauliečių ordinas (oficialios svetainės adresas)

Pranciškonai Lietuvoje

Šv. Pranciškaus dvasingumu paremti trys pranciškoniškosios šeimos ordinai:

I-asis: Mažesniųjų brolių ordinas (OFM), Mažesniųjų brolių konventualų ordinas (OFM Conv) ir Mažesniųjų brolių kapucinų ordinas (OFM Cap)
II-asis: Šv. Klaros Neturtėlių seserų ordinas
III-asis: Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS) ir Trečiasis reguliarusis ordinas (TOR). Pranciškoniškasis jaunimas (Jaupra, Youfra) yra Pasauliečių pranciškonų ordino dalis.

PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINAS (OFS) VILNIAUS REGIONE
Ordino Vilniuje regioninės brolijos tarybos tinklapis http://ofsvilnius.vdnet.lt/

Ordo Fratrum Minorum (Mažesniųjų brolių ordinas) įkurtas
Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Francesco di Bernardone, 1181-1226) Italijoje.

OFM siekiai, misija ir pašaukimas:
Būdami jautrūs nuolatiniams pasaulio pokyčiams, skelbia Evangeliją visai kūrinijai, savo laikmečio žmonėms padėdami ieškoti Dievo, kad visi kelyje sutiktieji, pažinę taiką, gerumą ir amžinąjį gyvenimą, kuriuos mūsų Kūrėjas dovanoja Kristuje Jėzuje, drauge viltingai jungtųsi į harmoningo pasaulio kūrimą.

Pranciškoniškosios šventės
Šv. Antanas Paduvietis Birželio 13 d.
Šv. Bonaventūra Liepos 15 d.
Angelų Marijos šventė, Porciunkulės atlaidai Rugpjūčio 2 d.
Šv. Klaros šventė Rugpjūčio 11 d.
Šv. Pranciškaus stigmų šventė Rugsėjo 17 d.
Transitus – šv. Pranciškaus mirties minėjimas Spalio 3 d.
Šv. Pranciškaus šventė Spalio 4 d.
Šv. Elžbieta Vengrė Lapkričio 17 d.
Visi serafiškojo ordino šventieji Lapkričio 29 d.
Šv. Pranciškaus Asyžiečio sesers saulės giesmė

Aukščiausias, visagali, geras Viešpatie, Tavo yr giesmės, garbė ir didybė ir kiekvienas palaiminimas.
Viskas iš Tavęs prasideda, ir žmonės nėr verti Tavęs minėti.
Tegarbina Tave, O Viešpatie, visi tavieji sutvėrimai, ypač puikioji sesė saulė, kuria dienas ir mus tu apšvieti; Jinai graži ir, spindėdama didžiu spindėjimu, mums atneša, Aukščiausias, Tavo vaizdą.
Tegarbina Tave, o Viešpatie, brolis mėnuo ir žvaigždynai; Danguj Tu jiems teiki puošnumą, grožį ir šviesumą.
Tegarbina Tave, o Viešpatie, brolis vėjas, erdvės, debesys, giedra ir oro atmainos, per kurias tu savo kūriniams teiki gyvastingumą.
Tegarbina Tave, o Viešpatie, broliai vandens, kurie labai naudingi, ramūs, ir gaiviną, ir skaistūs.
Tegarbina Tave, o Viešpatie, sesė ugnis, Ja Tu švieti naktis tamsybę, jinai graži, džiaugsminga, ir stipri, galinga.
Tegarbina Tave, o Viešpatie, sesė žemė motina, kuri mus valdo ir maitina ir augina visokį vaisių, ir žiedus spalvinguosius, ir žolę.
Tegarbina Tave, o Viešpatie, kurs Tavosios meilės padedamas atleidžia ir ištveria sunkius mėginimus ir kančią. Palaiminti, kurie išlaiko taiką, jie bus Tavo, o Aukščiausiasis, vainikuoti.
Tegarbina Tave, o Viešpatie, sesuo mirtis mūs kūniškoji, nuo kurios nė viens gyvenantis žmogus negal pabėgt. Vargas tiems, kurie numirs nusidėjimuose mirtinguose.
Palaiminti, kurie nebeiškrypsta iš Švenčiausių Tavo norų kelio, ir jiems mirtis antroji blogo negalės atnešti.
Pagarbinkit ir šlovinkite Viešpatį, ir būkite Jam dėkingi, ir tarnaukite Jam su didžiu nusižeminimu.
vertė Stasys Santvaras ( iš knygos 1981, T. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. Šv. Pranciškaus dvasios spinduliavimas)

ŠVENTOJO PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO LITANIJA
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Kristau išgirsk mus, Kristau išklausyk mus Tėve,
dangaus Dieve, – pasigailėk mūsųSūnau,
pasaulio Atpirkėjau, Dieve, – pasigailėk mūsų
Šventoji Dvasia, Dieve, – pasigailėk mūsų
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, – pasigailėk mūsų
Motina Dievo, – melskis už mus
Pranciškau, mažesniųjų brolių Tėve
Pranciškau, angeliškasis Tėve
Pranciškau, sumanusis Tėve
Pranciškau, Dievo meile liepsnojantis žmogau
Pranciškau, uolusis Kristaus sekėjau
Pranciškau, Kristaus broli
Pranciškau, ištikimasis Bažnyčios rėmėjau
Pranciškau, skaistusis šaltini
Pranciškau, mažutėlių mylėtojau
Pranciškau, ligonių lankytojau ir guodėjau
Pranciškau, neturtėlių broli
Pranciškau, užmirštųjų drauge
Pranciškau, jautrusis atgailautojau
Pranciškau, Dievo žodžio brangintojau
Pranciškau, nuostabusis giesmininke
Pranciškau, Aukščiausiojo, Visagalio ir gerojo Viešpaties garbintojau
Pranciškau, Viešpaties kūrinijos globėjau
Pranciškau, šventasis misionieriau
Pranciškau, besivaidijančių sutaikytojau
Pranciškau, paklydusiųjų vadove
Pranciškau, Jėzaus skausmo žaizdomis paženklintasis
Pranciškau, sesę mirtį su džiaugsmu pasitikęs
Pranciškau, Dievo karalystės regėtojau
Pranciškau, angelų draugePranciškau, Dievo paukšteli
Šventasis Pranciškau Asyžieti, – melskis už mus
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums Viešpatie
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus Viešpatie
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų
Melski už mus, šventasis Pranciškau, kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
Melskimės. Viešpatie Dieve. Sūnau Jėzau Kristau. Dvasia Šventoji. Vienas Dieve! Kartu su šventuojuPranciškumi meldžiame Tavęs ugninga meilės jėga persmelkti ir apvalyti mūsų širdis nuo žemiškostuštybės ir savanaudiškumo, kad praregėtume ir eitume pas tuos, kas laukia jautrumo, globos irsuraminimo. Suteik mums, Viešpatie Dieve, šventojo neturtėlio drąsos kasdieną gyventi ne savo, bet
Tavo gyvenimą. Amen


ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO MALDA, kurią jis kalbėdavo prie Nukryžiuotojo San Damiano bažnyčioje
Summe, glorióse Deus, illúmina ténebras cordis mei, et da mihi fidem rectam, spem certam et caritátem perféctam, sensum et cognitiónem, Dómine, ut fáciam tuum sanctum et verax mandátum. Amen.
Aukščiausiasis, šlovingasis Dieve, apšviesk mano širdies tamsumas ir duok man teisingą tikėjimą, tvirtą viltį ir tobulą meilę, supratimą ir pažinimą, Viešpatie, kad vykdyčiau Tavo šventus ir teisius įsakymus. Amen.

MALDA IŠ ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO TESTAMENTO
Adorámus te, sanctíssime Dómine Iesu Christe, hic et ad omnes Ecclésias tuas, quæ sunt in toto mundo, et benedícimus tibi; quia per sanctam Crucem tuam redemísti mundum. Amen
Garbiname Tave, švenčiausiasis Viešpatie Jėzau Kristau, čia ir visose Tavo bažnyčiose, esančiose visame pasaulyje, ir šloviname Tave, kad šventuoju Kryžiumi atpirkai pasaulį. Amen.


Maldos

Taikos malda (iš knygos 1981, T. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. Šv. Pranciškaus dvasios spinduliavimas)

Viešpatie, padaryk mane savo taikos įrankiu. Ten, kur neapykanta viešpatauja, leisk man skelbti meilę, kur skriauda - teisingumą, kur abejonė - tikėjimą, kur nusiminimas - viltį, kur tamsa - šviesą, kur liūdesys - džiaugsmą. O Dieviškasis mokytojau, suteik, kad aš ne tiek sau ieškočiau suraminimo, kiek kitus raminčiau, ne kad būčiau paprastas, bet kad kitus suprasčiau, ne kad būčiau mylimas, bet kad visus mylėčiau, nes tik duodami gauname, dovanojant mums atleidžiama, per mirtį gimstame amžinajam gyvenimui.