2009-05-28

Sekminės Kalvarijose

Vyskypas Sapiega rašė: Jeigu, kaip liudija tautų mokytojas šv. Paulius, niekas negali ištarti Viešpaties Jėzaus vardo nebūdamas Šventojoje Dvasioje, tuo labiau negalės širdis to Nukryžiuotojo mylėti kitaip, kaip tik Dvasioje ir su Šv. Dvasia, nes be jos žmoguje nėra dieviškumo. […] Prisipildykime visi Šventosios Dvasios, kad Jai atėjus pas mus ir mes pasiektume tą, iš kurio Ji išėjo, tai yra mūsų Viešpatį Jėzų Kristų“.

Giesmės į Šventąją dvasią

Kalvarijos vėl tapo Sekminių šventimo arkivyskupijoje centrine vieta. Kaip ir seniau, atlaidai vyksta, Kryžiaus kelias apvaikštomas tris dienas. Penktadienį juo eina kunigai ir vienuoliai, šeštadienį – vaikai ir jaunimas, kuris pievoje prie bažnyčios įprato rengti koncertus, vakaroti. Sekmadienį šv. Mišios aukojamos lauke, nes kur kitur sutalpinsi tūkstančius maldininkų.

SEKMINIŲ VIGILIJA GEGUŽĖS 30 d. KALVARIJOSE

Kitas plakatas

2009-05-24

Devyndienis į Šventąją dvasią

Mes turėtume nuolat melstis ir šauktis Šventosios Dvasios, nes visiems mums labai reikia Jos globos ir pagalbos. Juo labiau kam trūksta išminties, juo silpnesnis kas yra, juo labiau pažeistos prigimties, juo labiau linkęs nusidėti, juo labiau turi šauktis Jos, to neišsakomo šviesos, jėgos, paguodos ir šventumo šaltinio.
Pop. Leonas XIII

DEVYNDIENIS Į Šventąją Dvasią

Amžinoji Dievo Dvasia, pripažįstu Tavo neapsakomą viršenybę ir šventumą, aukoju Tau visą save su viskuo, ką turiu, ir nuolankiai prašau: globok mane ir vesk silpną ir sužeistą, padėk man išlikti Tavo malonėje vardan Jėzaus aukos, Jo žaizdų, Kraujo ir
pervertos širdies. Šventoji Dvasia, Šventoji Tėvo ir Sūnaus Dvasia, duok man malonę, kad visada ir visur galėčiau tau sakyti: Kalbėk, Viešpatie, nes tavo tarnas (–aitė) klauso.

Šventoji Dvasia, mano sielos siela, aš Tave garbinu. Apšviesk mane, vadovauk man, stiprink ir guosk mane. Pasakyk man, ką turiu daryti, ir įsakyk daryti tai. Aš pasižadu paklusti Tau ir priimti visa, ką tik leisi su manim įvykti, padėk man pažinti Tavo valią.

Viešpatie Jėzau, prašau Tavęs, siusk man Šventąją Dvasią, kad būčiau Jos pripildytas ir gyvenčiau Jos dovanomis. Padaryk, kad mano gyvenimas būtų nesibaigiančios Sekminės. Paženklink mane, Viešpatie, tikro (–os) savo mokinio (–ės) ženklu ir gaivink mane savo Dvasia kiekviename mano gyvenimo žingsnyje. Amen.

Trijų vakarų rekolekcijos

2009-05-09

apie šakeles

Jn 15, 1–8 „Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių“. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: "Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas – vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai".
Jėzau, tu esi mano vynmedis, kuris mane palaiko, mane maitina, manim rūpinasi. Aš pasilieku tavyje, nurimstu tavyje, laukiu tavęs, aš tarnauju tau. Aš atsiveriu tavo meilei ir malonei.

2009-05-07

Tu mano skydas tu mano tvirtovė

Jėzau, Tu - mano uola
Tavim aš remiuos
Jėzau, Tu mano viltis
Tavim gyvenu

Tu man tvirtovė, Jėzau,
Mano skydas aš pasitikiu Tavim
Tau atiduodu, Jėzau,
Savo širdį viešpatauk many

Jėzau, Tu mano jėga
Tavim aš stiprus
Jėzau, Tu mano giesmė
Tavim aš džiaugiuos

Jėzau, esi šviesa (Jesus le Christ).Taize,Vilnius,2009-04-30
http://www.youtube.com/watch?v=VpreiC4k7DY
„Myliu tave, VIEŠPATIE, mano stiprybe!
VIEŠPATS ­ mano Uola,
mano tvirtovė, mano gelbėtojas!
Mano Dievas ­ mano Uola, kur randu pastogę,
mano skydas ir mano išganymo jėga, mano pilis!
Su ištikimu tu elgiesi ištikimai,
su doru žmogumi ­ dorai.
Su nuoširdžiu tu elgiesi nuoširdžiai,
bet su sukčiumi ­ gudriai.
Juk tu išgelbsti nuolankiuosius,
o išdidžiuosius pažemini.
Juk mano žibintą, VIEŠPATIE, tu uždegei.
VIEŠPATS, mano Dievas, apšviečia mano tamsybes.“ Ps 18, 2-3, 26-29

2009-05-04

Kaip elnė ilgisi

Kaip elnė ilgisi tekančio vandens, taip aš ilgiuosi tavęs Dieve.
Visa gyvastimi trokštu Dievo, gyvojo Dievo; kada nueisiu ir pamatysiu dievo veidą?

2009-05-03

Būk stiprus

Būk linksmesnis, nėra ko liūdėti.
Stiprybės.