2009-08-21

Švč. Merg. Marijos Paslaptingosios Rožės apsireiškimai VIRGEN ROSA MÍSTICA


Viešpaties pagarbinimas (per Švč. M. Mariją - Paslaptingąją Rožę)

Šlovė Tau, Amžinasis Valdove, Gyvasis Dieve, visada Esantis. Rūstusis ir Teisingasis Teisėjau, Gerasis ir Gailestingasis Tėve ! Būk amžinai garbinamas ir šlovinamas bei didingas per spinduliuojančią Savo Dukrą, Paslaptingąją Rožę, mūsų stebuklingąją Motiną !
Šlovė Tau, paaukotas Dieve-Žmogau, praliejęs Savo Kraują. Avinėli, Taikos ir Ramybės Karaliau, Gyvybės Medi;  Tu - mūsų Galva, Vartai į Tėvo Širdį, amžiams gimęs iš Gyvojo Dievo, Tu viešpatauji su Tėvu ir Šventąją Dvasia per amžius ! Tebūnie amžinai Tavo valdžia, karaliavimas, didybė, garbė ir atpirkimas per Tavo Nepalytėtąją Gimdytoją, Paslaptingąją Rožę, mūsų stebuklingąją Motiną !
Šlovė Tau, Amžinoji Dvasia, nuolat skleidžianti šventumą ir nuo amžių pradžios veikianti Dievuje ! Tu - ugninis Srautas iš Tėvo į Sūnų; Tu - siautėjanti Audra, kuri įlieja jėgos, šviesos ir karščio į visas Amžinojo Kūno dalis; Tu - amžinoji Meilės Ugnis, įkvėpianti Dievo Dvasią gyviesiems; Tu - nuostabus liepsnos Tiltas iš Amžinai Esančiojo į mirtinguosius ! Tebūnie amžina Tavo galybė, didybė ir grožis per Tavo žvaigždėmis vainikuotąją Sužadėtinę, Paslaptingąją Rožę, mūsų stebuklingąją Motiną ! Amen.


Marijos Paslaptingosios Rožės apsireiškimai (2)
“Melstis… (valandėlę ji stabtelėjo) atgailauti… Tai reiškia, kad kiekvieną dieną visus mažus kryželius ir darbus reikia aukoti atgailos dvasia”.Mano Dieviškasis Sūnus yra meilė… Pasaulis ritasi į pražūtį: nes aš dar išmeldžiau pasigailėjimą ir todėl Jis dar kartą atsiuntė mane į Montichiarį paskleisti Jo meilės malonių. Žmonijai išgelbėti reikia maldos, aukos, atgailos!


Mano Jėzau, pasigailėk! Atleisk mums mūsų nuodėmes.


2009-08-17

Reda Jonušauskytė
2009-07-07

Viena žinau....
Viena žinau trokštu Tavęs labiau nei gyvenimo.
Tu man tyras vandens gurkšnis,
Tu man gyvenimo versmė,
Tu mano laisvės paukštis.
Noriu tik tau, Dieve, priklausyti
Kad ir kas nutiktų...
Aš tavo numylėtinė duktė,
Tavo meilės vaisius.
Tik dabar supratau, kaip su meile mane kūrei.
Galvojai apie kiekvieną mano savybę,
Tu norėjai praturtinti pasaulį manimi.
O aš visada nemylėjau savęs,
Smerkiau save dėl netobulumų, ydų,
Menkinau Tavo kuriančią galią.
Atleisk, Tėve, atleisk...
Dabar galiu sakyti: Ačiū, Tėve,
Esu nuostabiai sukurtas.
Tu kiekvieną mano silpnybę, mano trūkumą
Nori paverst privalumu.
Dangaus karalystės plėtimui.
Nors ir kaip sunku ištarsiu:
Myliu save, nes tu myli mane.
Ir bandysiu mylėt save
Taip kaip tu myli mane....

2009-07-08
Dieve, tu pats fantastiškiausias Dievas.
Tu nesi tolimas nuo žmonių,
Tu laikai juos savo glėbyje.
Tu parodai, kad Tu vienintelis tikras Dievas,
Dievas, kuris pasiruošęs rizikuoti Sūnaus gyvybe,
Kad išgelbėtų savo mylimą vaiką.
Dievas, kuris išgirsta žmogų naktį,
Kai nėra vilties, tik kančia.
Dievas, kuris prakalbina širdį,
Išdžiūvusiems kaulams įkvepia gyvybę.
Dievas, kuris pateisina žmogų,
Jo nepasmerkia...
O laukia atviromis rankomis,
Norėdamas apkabinti pražuvusią avį.
Tu tikras Dievas...
Vienintelis, gyvas Dievas
Nepaliekantis savo vaiko per amžius.

2009-07-08
Aš jaučiu, kad tarsi Dvasia mane pripildė
Džiaugsmo, gyvybės....
Tavo gyriaus...
Esu gyvas žmogus,
Degantis Tavo meile.
Noriu tiek daug visko nuveikti:
Nukeliauti nuo žemės iki Mėnulio
Dėl Tavo švento vardo...
Reik, išnaudoti šį meilės įkvėpimą,
Nes būna dienų, kai Dievas pasislėpęs,
Kad dar labiau pakviestų link savęs.
Bet po nakties nušvinta šviesa-
Tokia šviesi, kad gali apakt.
Tai tavo meilės šviesa...
Šventumo šviesa...
Tu veiki manyje, šventas Dieve...
Atgaivinęs mano sudžiūvusius kaulus,
Įkvepi gyvybės, vilties...
Ačiū Tau už tai....


2009-07-08
Tėve, Tu mano gyvenimo versmė,
Sraunus upelis, nuplaunantis mano sielą...
Aš žinau, kad visa, ką aš darau
Turi prasmę...
Mano laikas prasmingas...
Noriu savo mažyčiais darbais
Garbint Tave...
Tu žinai, kad pamirštu viską Tau paskirti,
Bet žinai, mano širdies troškimus...
Tu žinai, kad Tau gyventi noriu...
Tad priimk, kiekvieną mano gyvenimo sekundę...
Meldžiu, tegul tai būna gėlės
Prie Tavo sosto,
Nesuteptos gėlės,
šlovinančios Tave.
Tikrai, tikėti Tavimi
Tai didžiausia dovana-
Po Gyvenimo...
Tikras gyvenimas –
Pasikliaut Tėvu...
Jis išrinko mano dienas man,
Mano įvykius, susitikimus,
Kiekvieną žmogų atneša kaip dovaną.
Man tereikia dėkot ir šlovint...
Bet aš per mažai dėkoju...
Ačiū Tau už viską, mano Tėve...
Ačiū, kad pamilai mane
Dar net negimus...
Pasirinkai mane dėl savo gerumo
Tegul gyvensiu Tau,
kaip Tu ir esi vertas, Tėve...

2009-07-08
Mano, Dieve, tu pažvelgei į mane,
Kai pati į save pažvelgt nebegalėjau...
Per daug skausmo, klaidų, nusivylimo...
Aš netikėjau savimi...
Bet net juodžiausiomis dienomis
Troškau stebuklo: būt Tavo artumoje...
Tu išpildei šį vaiko norą...
Dabar galiu žvelgt į Tave...
Svarbiausia, nebebijau pažvelgt į save..
Žinau, tu pakėlei mane...
Ir matai ne mano trūkumus,
O mano privalumus...
Visa tai, ką gero įdėjai į mano širdį...
Į vaiko širdį, ieškančio Tėvo...
Pagaliau, Tėvas surado savo dukrą...
Dukra apkabino Tėvą ir daugiau nebepaleis..
Nenoriu, paleist Tavo rankos, Tėve...
Bijau vėl suklyst ir paklyst...
Laikyk stipriai mano ranką,
Kad net pakliuvus į audrą
Jausčiau švelnią Tavo ranką...
Laikyk atviras savo ausis
Mano maldai...
O mano širdį atvirą,
Tavo žodžiams ir įkvėpimams...
Turiu tik Tave, Dieve...
Mano, Tėve, myliu Tave.
Ir dėkoju, kad esi mylintis Tėvas,
Kuris niekada nepaliks savo vaiko,
Net kai vaikas save pasmerks,
Nepatikės, kad gali pasikeisti...
Tu visada rasi išeitį man, savo vaikui...
Kiekvienoje problemoje ir naktyje
Atsiųsi šviesų vilties spindulį,
Kad Danguje galėtum priglaust prie savo Širdies...

2009-07-09
Tu vedi, Viešpatie, mane paslaptingais keliais...
Tu sudėliojai mano gyvenimą ypatingu būdu...
Tu žinai, kada turi kas atsitikti..
Tu žinai, viskam savo laiką...
Viena, meldžiu, kad mano gyvenimas
Šlovintų Tėvą...
Kad jis patiktų Tėvui...
Aš per menka nesuklysti...
Bet tikiuos pagaut ištiestą Tavo ranką,
Kuri pakels mane, Tėve...
Tegul mano atsikėlimai
Tave šlovina,
Liudija Tavo pergalę..
Štai aš čia, kad garbinčiau Tave,
Kad šlovinčiau Tave,
Ir visą gyvenimą eičiau į Tave...
Tai gyvenimo prasmė...
Mano misija...
Mylėt Tave, kaip tu vertas, Tėve...