2009-04-27

Garbė Dievui Tėvui ir sūnui ir Šventajai Dvasiai

Jėzau Kristau,

Atsimenu sakiau greitai grįšiu. Tu mane pažįsti kaip nuluptą.
Man sakau lengva širdyje. Rašau nes turiu tau tai pasakyti.
Vedi mane takais, ašarų kloniais.
Prašau pasigailėk anų ir kitų.
Juk taip lengva nuklysti nuo kelio.
Paskui šaukti nėra taip ...

Bėgu nuo kažko.
Bėgu nuo savęs.
Man šiandien sunku.

2009-04-22

Melsti už palaimintąjį Jurgį

Švenčiausioji ir nedalomoji Trejybe, kuri Tau ištikimai tarnaujančiųjų širdyse buveinę pasirenki ir po mirties už jų nuopelnus tinkamai atlygini, meldžiame, kad palaimintasis Jurgis, kuris Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos globojamas su apaštališku uolumu ištikimai tarnavo Bažnyčiai, altorių garbės kuo greičiau susilauktų. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

2009-04-21

Malda į Šv. Jurgį, II-ąjį Lietuvos globėją

Šventasis Jurgi, didysis Bažnyčios kankiny, kareivių, ūkininkų ir visų prislėgtųjų galingas Globėjau, kuris nepaprasta krikščioniška drąsa, ištverme ir teisingumu, savo dvasios stiprybe ir gailestingumu sužavėjai tautas, užtark mus, nuolankiai tave prašome, pas visagalį Dievą, išmelsk mums malonę, kad drąsiai nugalėdami visus mūsų išganymo priešus, skaisčia ir tyra širdimi įtiktume galybių Viešpačiui ir apsisaugotume nuo visų nelaimių.

Dieve, kuris mus džiugini šventojo Jurgio, savo kankinio, nuopelnais ir užtarimu, maloningai suteik, kad mes, kurie per jį prašome Tavo gėrybių, jas gautume kaip Tavo malonės dovaną.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

2009-04-20

Pakilk ir šviesk

Žemę padengia migla ir tautas tamsybės,
Bet Viešpats suspindės virš tavęs
Ir Jo šlovė tave pripildys!
Pakilk ir šviesk, Dievo Bažnyčia, -
Šviesa ateina į tave
Ir Viešpaties šlovė tave pripildo -
Pakilk ir šviesk - stipri, šventa!
Prie tavo šlovės tauta ateis,
Nusilenks karaliai
Ir Viešpats tau saulę pakeis -
Nuotaka Jo esi tu žemėj.

2009-04-18

Paulius rašė Timotiejui

Paulius rašė Timotiejui: Kovok gerąją tikėjimo kovą, pagauk amžinąjį gyvenimą, kuriam esi pašauktas.

Baigiamieji pamokymai ir prašymai

11 O tu, Dievo žmogau, bėk šalin nuo tų dalykų! Tu verčiau vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, ištvermę, romumą. 12 Kovok šauniąją tikėjimo kovą, pagauk amžinąjį gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kurį puikiai išpažinai daugelio liudytojų akyse. 13 Aš tau įsakau dėl Dievo, kuris visiems duoda gyvybę, ir dėl Kristaus Jėzaus, kuris prie Poncijaus Piloto pateikė gerą išpažinimą, 14 kad išlaikytum įsakymą be dėmės ir be priekaišto iki pasirodant mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui. 15 Jį skirtu laiku apreikšpalaimintasis, vienintelis Valdovas, karalių Karalius ir viešpačių Viešpats, 16 vienatinis Nemirtingasis, kuris gyvena neprieinamoje šviesoje, kurio joks žmogus neregėjo ir negali regėti.
Jam šlovė ir amžinoji valdžia! Amen.

2009-04-15

Pati didžiausia nuodėmė – baimė.
Pati geriausia diena – šiandien.
Pats geriausias maistas – tas, kuris jums teikia sveikatą.
Pats geriausias darbas – tas, kurį mėgstate.
Pats geriausias poilsis – darbas.
Pati didžiausia kliūtis – pasipūtimas.
Pati didžiausia klaida – beviltiškumas.
Pati didžiausia silpnybė – neapykanta.
Pats didžiausias ramybės drumstėjas – plepys.
Pats beprasmiškiausias charakterio bruožas – nepagrįstas išdidumas.
Pats pavojingiausias žmogus – melagis.
Pats didžiausias poreikis yra bendrauti.
Pati didžiausia išmintis – Dievas.
Pats didžiausias turtas – sveikata.
Pati didžiausia dovana, kurią gali duoti arba gauti – meilė.
Pats didžiausias žmogaus draugas ir bičiulis – gera knyga.

2009-04-04

Trumpa malda


Volo quid vis, volo quia vis ... Noriu to, ko ir tu nori. Noriu vien todėl, kad tu to nori. Noriu taip kaip tu nori, ir noriu tol, kol tu nori
Romos Mišiolas, Padėka po Mišių, visuotinė Klemenso XI malda