2009-09-26

Metanoia-Atsivertimas

Atėjo įvykdymo metas ir galutinai prisiartino Dievo karalystė

Atsiverskite ir tikėkite Evangelija (Mk 1,15)

"Atsisakęs nuodėmės, žmogus yra įjungiamas į Dievo meilės paslaptį, ir tas Dievas šaukia jį asmeniniam bendravimui su Savimi Kristuje.


...atsivertęs žmogus, Dievo malonės padedamas, leidžiasi į dvasinį kelią, kuriuo tikėjimu jau dalyvaudamas mirties ir prisikėlimo slėpinyje, jis pereina iš senojo į naująjį žmogų, atbaigtą Kristuje.

Kadangi Viešpats, kuriuo tikima, yra prieštaravimo ženklas (plg. Lk 2,34; Mt 10,34-39), atsivertęs žmogus neretai išgyvena lūžį bei atsiskyrimą, bet kartu patiria ir džiaugsmų, kurių bei saiko duoda Dievas (plg. 1Tes 1,6)

Laikantis labai seno Bažnyčios papročio, atsivertimo motyvai tebūnie tiriami ir, jei reikia gryninami" (Ad Gentes 13)

Skaitiniai

Straipsnis apie Sekmines parengtas Tomo Vilucko

Intercessors of the Lamb

"Iš visų Šventosios Dvasios malonių ir dovanų, kurias Kristus teikia savo artimui, didžiausia yra įveikti save ir noriai ištverti kančias, įskaudinimus, pažeminimus, vargus. Mat kitomis Dievo dovanomis mes negalime būti pašlovinti, nes jos yra ne mūsų, bet Dievo, kaip sako apaštalas: „Ir ką gi tu turi, ko nebūtum gavęs iš Dievo?" Bet mes galime būti pašlovinti kančių ir skausmo Kryžiumi, nes jis yra mūsų. Todėl apaštalas sako: „Aš niekuo nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kryžiumi!" Jam garbė ir šlovė per amžių amžius" Amen.

2009-09-22

Vienatiniam Trejybėje


Garbė Tau

Garbė Tau, Viešpatie, už amžinąjį taką.
Nuo žemės dulkių lig dangaus žvaigždžių,
Garbė už saulę, kur kas rytą teka,
Ir už didybę mūs mažų širdžių.

Garbė už kalnus, kur žmogus nesiekia,
Garbė už marių paslėptas gelmes,
Garbė Tau, Viešpatie, kad esam niekas Prieš Tavo veidą,
o prieš nieką - viskas mes.

Garbė Tau, Viešpatie, už vardą kur nešioju,
Ir už sodybas mūs tėvų tėvų,
Už žemę, kur mano tauta sustojo,
Už sielą gyvą tik alsavimu Tavu.

Garbė už lopšį kūdikio nekalto,
Garbė už kapą laisvės milžinų,
Už praeitį, sunkių skausmingų sugeltų,
Už ateitį - be nuodemių senų.

Garbė Tau, Viešpatie, nuo amžių iki amžių,
Garbė nuo mirštančios iki nuo gyvos tautos,
Garbė - vardu Jehovos, Dzeuso ir Praamžiaus,
Te minios meilės maldose kartos.

Garbė už išmintį plačiuos takuos žvaigždynų
Ir už menkiausią rūbą rudenio gėlės;
Už žemės viešpačių vėjelio nešamų likimą,


Už tvirtą šaknį mažo daigo pakelės.
Garbė Tau, Viešpatie, šviesi garbė tebūnie,
Galingas Dieve, didis,nemarus,
Garbė už giedrą tyliąją, garbė Tau už perkūną,
Už mirtį mirštančią ir už gyvenimą dalinančius karus.

Garbė patrankų dundesy baisiajam,
Garbė taikos palaimintam šauksme,
Garbė už griūvančios vergų tautos prarajas,
Garbė laisvų padangių aukštume.

Garbė Tau, Viešpatie, tegieda chorai chorai
Archangelų, šventųjų angelų.
Garbė ant aukso papuošto altoriaus,
Garbė prastoj pastogėj vabalų...
(B. Brazdžionis)

Eilės naudojamos kaip malda, tai religinė poezija, rinkau iš 1991 m. maldyno, kurį parengė kun. R. Mikutavičius.2009-09-17

Sveikinam Motina Marija

Šventoji Mergele, saulės apsiausta.
Žvaigždėm vainikuota, mėnulis Tau po kojom,
Per Tave duota Išganymo Aušra.
Motina Tu Mergele, nuolankioji Tarnaite
Pagimdei Tu mums Jėzų pasauliui Jis Šviesa.
Sveika, Sandoros Skrynia, paauksuotoji Dvasios

2009-09-14

Lenkimės Kryžiui

„Mes garbiname kryžių, nes jis yra tikėjimo sergėtojas, vilties stiprintojas bei meilės sostas. Tai gailestingumo ženklas, atleidimo įrodymas, malonės įrankis bei taikos vėliava. Mes garbiname kryžių, nes jis sunaikino mūsų puikybę, nušlavė pavydą, atpirko nuodėmes ir išgelbėjo mus nuo pasmerkimo.
Kristaus kryžius yra durys į dangų, raktas į rojų, mirtinas smūgis velniui, žmonijos išaukštinimas, mūsų paguoda bei laisvės dovana. Jis įtikina tironus, nuverčia galinguosius, išaukština mažuosius bei varginguosius, išblaško tamsybes, skleidžia šviesą, išveja mirtį. Jis yra gyvenimo laivas bei išgelbėjimo karalystė.
Kai ką nors padarome dėl Dievo, kai mums sekasi ar esame kupini vilties – tai vis kryžiaus garbinimo vaisiai. Per kryžių Kristus mus traukia prie savęs, Jis yra kelias į Tėvo karalystę, Jo Sūnaus skeptras bei Šventosios Dvasios – visos Trejybės liudytojas – antspaudas."


benediktinų abatas Rupertas XII a.Straipsniai:

* Alvydas Medalinskas „Lietuvos žinios“ 2010-01-22 Kryžiaus žygis prieš kryžių?
* Juozas Dapšauskas "Lietuvos rytas" 2010-01-24 Politikieriai krikščionių vardu taikys į atsilaisvinusią nišą?
* Rasa Navickaitė, „Atgimimas“ 2010-01-28 Lietuva neša savo „kryželį“ į Europą

2009-09-04

Apie atsargumą

Patarlės
1.Atsargiau reikia su nepažįstamu kalbėti, o su priešu – geriau tylėti.
2.Atsargumas gudriems nepakenkia, kvailo nepamoko.
3.Atsargų žmogų ir Dievas saugo.
Sentencijos
1.Atsargumas dažnai eikvojamas tuščiai, vis dėlto verta ryžtis tai daryti. – H. V. Šo.
2.Atsargumas paprastas, o atgaila labai sudėtinga. – J. V. Gėtė.
3.Atsargumo niekada nebūna per daug. – Horacijus.
4.Pagarbumas be pareigos suvokimo pavirsta savęs kankinimu. Atsargumas be pareigos suvokimo virsta bailumu. Drąsa be pareigos suvokimo virsta beprotybe. Nuoširdumas be pareigos suvokimo virsta atžarumu... – Konfucijus.
5.Protingas atsargumas reiškiasi ne tik tuo, kad žmogus niekados nedaro klaidų, kiek tuo, kad jis neleidžia joms pasikartoti. – K. N. Bouvis.
6.Renkantis priešus atsargumo niekada nebus per daug. – O. Vaildas.

2009-09-01

Kristaus kūno ugdymas

Naujasis gyvenimas Dvasioje taip pat yra Kristaus kūno ugdymas.
Kai žmogus priima išgelbėjimo žinią ir yra įsodinamas į Kristaus kūną, jis tmapa atsakingas už to kūno, kurio narys yra, stiprinimą ir auginimą.

Pasak Pauliaus, žmonės kūne veikia pagal Šventosios Dvasios duotas dovanas ir tarnystes.
Paulius išvardijo (1 Kor 12) dvasines dovanas, padedančias kūno nariams jį ugdyti ir tobulinti.
Tai yra:
* išmintis,
* pažinimas,
* gydymas,
* stebuklų darymas,
* pranašavimas,
* dvasių atpažinimas,
*kalbos ir kalbų aiškinimas (1 Kor 12, 8-11)
Šios dovanos pirmučiausia yra skirtos "bendram labui" (1 Kor 12, 7), nors jos sustiprina ir tą, kuris jas dosniai naudoja kitų labui.
Svarbu tinkamai naudoti šias dovanas, kad visas kūnas ugdytųsi ir bręstų.