2010-06-23

Šv. Kūdikėlio Jėzaus TeresėŠv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresė


ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS LITANIJA

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison!
Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Šventoji Marija, R. melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja,
Šventoji Mergelių Mergele,
Šventasis Juozapai,
Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Terese,
Šventoji švenčiausiojo Veido Terese,
Mažoji Jėzaus gėlele,
Šventosios Dvasios mylimoji,
Dievo meilės pilnoji,
Atsidavusi Dievo tarnybai,
Deganti Jėzaus meile,
Visuomet nusižeminusioji,
Dievo Motinos stebuklingai išgydytoji,
Galingoji pas Dievą,
Dievo gerumo skelbėja,
Dvasinės kūdikystės mokytoja,
Švenčiausiojo Sakramento garbintoja,
Gilaus tikėjimo pavyzdy,
Nekaltoji lelija,
Meilingoji rože,
Garbingoji dangaus gėlele,
Atsižadėjimo paveiksle,
Kryželių mylėtoja,
Didžioji atgailotoja,
Dorybių žvaigžde,
Vienuolių pavyzdy,
Vadove į dangų,
Nelaimingųjų gelbėtoja,
Skausmų ramintoja,
Vargšų užtarėja,
Misijų globėja,
Dangaus rožių dalytoja,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums,Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!
V. Melski už mus, šventoji Terese. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
Melskimės. Gailestingasis Viešpatie Dieve, šventajai Teresei užtariant, išklausyk mūsų nuolankių maldavimų. Sutvirtink mūsų tikėjimą, uždek mūsų širdyse savo meilę, leisk mums pažinti ir įvykdyti Tavo šventąją valią, kad būtume verti su šventąja Terese ir visais šventaisiais amžinai Tave garbinti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

MALDA Į ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĘ

Šventoji Terese, mažoji Jėzaus gėlele, globok ir užtark mus! Tavo gyvenimas rodo, jog šventumas yra vertingesnis dalykas, negu visa pasaulio teikiama pagarba; jog dorybė yra daug brangesnė, negu visi pasaulio turtai; kad didžiausias gėris, kurį mes galime palikti žmonėms, – tai pavyzdys, kaip reikia šventai gyventi. Šiame turtus, garbę ir malonumus pamėgusiame pasaulyje mums reikia dvasios paprastumo ir meilės, reikia tyrumo, pamaldumo ir pasiaukojimo dvasios. Šventoji Terese, padėk mums pažinti ir pamilti Dievą visa širdimi. Globok visas tas sielas, kurios mums yra brangios ar už kurias privalome melstis. Išprašyk mums iš Dievo tų malonių, kurių labiausiai reikia mūsų sielos išganymui.
V. Melski už mus, šventoji Terese. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
Melskimės. Viešpatie, Tu esi pasakęs: „Jei nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę“ (Mt 18, 3). Todėl mes trokštame nuolankia ir pagarbia širdimi sekti šventosios mergelės Teresės pėdomis ir su ja džiaugtis Tavimi amžinojoje Tėvynėje, kur Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. R. Amen.