2010-08-03

Marijos Legiono Tessera

 Legión de María

Pradžios maldos

+ Vardan Dievo Tėvo, * ir Sūnaus, * Šventosios Dvasios. Amen

Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir uždek jose savo meilės ugnį.

K. Atsiųsk savo Dvasią ir visa bus sukurta.
A. Ir atnaujinsi žemės veidą.

Melskimės. Dieve, Tu nori, kad kiekvienoje gentyje ir tautoje šventai darbuotųsi Tavo Bažnyčia; paskleisk Šventosios Dvasios dovanas po platų pasaulį ir visiems tikintiesiems įkvėpk tokio uolumo, * kokiu tikintieji Evangelijos skelbimo pradžioje pasižymėjo. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

K. Viešpatie, atverk mano lūpas.
A. Ir aš Tave šlovinsiu.

K. Dieve, ateik man padėti.
A. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

K. Garbė Dievui Tėvui,* ir Sūnui, * ir Šventajai Dvasiai.
A. Kaip buvo pradžioje,* dabar ir visados, * ir per amžius. Amen

Čia kalbama dalis rožančiaus ir „Sveika Karaliene...“.


SVEIKA KARALIENE


Sveika Karaliene,* gailestingoji Motina, * mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika!* Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai,* Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje.* Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki * ir Jėzų, garbingą Tavo įsčių vaisių, mums po šios tremties parodyk, o geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergelė Marija!

K. Melski už mus, Šventoji Dievo gimdytoja,
A. kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Dieve, Tu vienatinio savo Sūnaus gyvenimo, mirties ir prisikėlimo nuopelnais atvėrei mums dangaus vartus. Meldžiame, suteik malonę, kad mes, apmąstydami Švenčiausios Mergelės Marijos rožančiaus paslaptis, gyventume, kaip jos moko, ir pasiektume, ką jos žada. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

K. Švenčiausioji Jėzaus Širdie,
A. Pasigailėk mūsų.
K. Nekaltoji Marijos Širdie,
A. Melski už mus.
K. Šventasis Juozapai,
A. Melski už mus.
K. Šventasis Jonai Evangeliste,
A. Melski už mus.
K. Šventasis Liudvikai Marija de Montfort,
A. Melski už mus.

+ Vardan Dievo Tėvo, * ir Sūnaus, * Šventosios Dvasios. Amen


CATENA LEGIONIS

Priegiesmis. Kas yra Toji, kuri ateina lyg, kad tekanti aušra, graži kaip mėnulis, rinktinė kaip saulė, narsi kaip kariuomenė, pasirengusi žygiui?

Mano siela + šlovina Viešpatį,*
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,
nes Jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę, *
štai nuo dabar palaiminta Mane vadins visos kartos,
nes didžių dalykų padarė Man Visagalis,* ir Šventas yra Jo vardas!
Jis maloningas iš kartos į kartą * tiems, kurie Jo klauso.
Jis parodo savo rankos galybę * ir išsklaido išdidžios širdies žmones.
Jis numeta galiūnus nuo sostų * ir išaukština mažuosius.
Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, * turtuolius tuščiomis paleidžia.
Jis ištiesė pagalbos ranką Savo tarnui Izraeliui, * kad minėtų Jo gailestingumą,
kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams –* Abraomui ir jo palikuonims per amžius.

Garbė Dievui Tėvui,* ir Sūnui, * ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje,* dabar ir visados, * ir per amžius. Amen

Priegiesmis. Kas yra Toji, kuri ateina lyg, kad tekanti aušra, graži kaip mėnulis, rinktinė kaip saulė, narsi kaip kariuomenė, pasirengusi žygiui?

K. Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
A. melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, mūsų Tarpininke pas Tėvą, kuris teikeisi paskirti savo Motiną, Švenčiausiąją Mergelę, mums Motina ir Užtarėja, meldžiame, suteik, kad visi, kurie tik ateis pas Tave prašyti Tavo malonių, galėtų džiaugtis jas visas per Ją gavę. Amen.


PABAIGOS MALDOS

+ Vardan Dievo Tėvo, * ir Sūnaus, * Šventosios Dvasios. Amen

Tavo apgynimo šaukiamės, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. * Mergele garbingoji ir palaimintoji, * mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, * su savo Sūnumi mus sutaikink, * savo Sūnui mus paveski, * savo Sūnui mus atiduoki!
K.Nekaltoji Marija, visų Malonių Tarpininke
(arba prezidiumui atitinkamas kreipinys),
A.Melski už mus.

K. Šventasis Mykolai ir šventasis Gabrieliau, šventasis Rapolai,
A. Melskite už mus.

K. Dangaus Galybės angeliškasis Marijos Legione,
A. Melski už mus.

K. Šventasis Jonai Krikštytojau,
A. Melski už mus.

K. Šventieji Petrai ir Pauliau, ir visi šventieji,
A. Melskite už mus.

Viešpatie Dieve, suteik mums, po Marijos vėliava Tau tarnaujantiems, tokį didelį tikėjimą Tavimi ir pasitikėjimą Ja, kokio reikia, kad Tau laimėtume visą pasaulį. Duok mums gyvą, artimo meile spinduliuojantį tikėjimą, kuris padėtų mums visa daryti iš tyros Tavo meilės ir visada daryti iš tyros Tavo meilės, ir visada matyti Tave, bei tarnauti Tau kiekviename žmoguje; suteik mums tvirtą ir nepajudinamą, kaip uola, tikėjimą, kad išlaikytume ramybę ir nesvyruotume gyvenimo varguose, nelaimėse ir nepasisekimuose. Suteik drąsų tikėjimą, įkvepiantį mus imtis ir nedelsiant nuveikti didžių darbų Dievo garbei bei sielų išganymui; tikėjimą, kuris būtų mūsų Legiono Ugnies Stulpas ir vestų visus drauge, kad įžiebtume visur Dievo Meilės ugnį – apšviestume tuos, kurie tūno tamsybėse ir gyvena ūksmingame mirties slėnyje, kad įžiebtume uolumo atšalusiems – grąžintume gyvybę patekusiems į nuodėmės mirtį. Suteik tikėjimą, kuris kreiptų mūsų žingsnius Taikos keliu, kad po šio gyvenimo kovos visas mūsų Legionas, nepraradęs nė vieno iš savųjų, galėtų susirinkti Tavo meilės ir garbės Karalystėje. Amen.

Mirusių legionierių ir visų mirusių tikinčiųjų sielos Dievo gailestingumu, tegul ilsisi ramybėje. Amen.

+ Vardan Dievo Tėvo, * ir Sūnaus, * Šventosios Dvasios. Amen

TOBULAS PASIAUKOJIMAS JĖZUI PER MARIJĄ

NIHIL OBSTAT. Sac. V. Aliulis MIC, Vilnius, 1992 0921 ad hoc deputatus. IMPRIMATUR. + Juozas Tunaitis Vilnius, 1994 01 24 Generalvikaras

   VTG Vexillum Legio Mariae Legion Of Mary Statue $312 Sol Rukatataku Sol Rukatataku hat sich etwas auf RELIGIOSAS gemerkt. 17 shopgoodwill.com - #31551430 - VTG Vexillum Legio Mariae Legion Of Mary Statue - 7/25/2016 5:30:00 PM  shopgoodwill.com VTG Vexillum Legio Mariae Legion Of Mary Statue Description
Komentarų nėra: